MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Alle børn har ret til at være trygge og at være en del af fællesskabet. At blive mobbet og udskilt fra fællesskabet er en traumatiserende oplevelse for alle uanset alder. På Grejsdal Skole tolererer vi ikke mobning.

Definition af mobning:

Hvad er mobning, og hvordan skal vi forstå mobning?

Børn kan være hårde ved hinanden. De driller og udfordrer hinanden. Når drillerierne bliver vedvarende, når tonen bliver grovkornet, og når et barn bliver udelukket fra fællesskabet, så er der tale om mobning.

Mobning er et gruppefænomen og en kultur. Mobning forudsætter mere end blot et offer og en mobber, nemlig tilskuere eller medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.

 • Mobning foregår i og omkring et gruppefællesskab både tilstede og digitalt, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller
 • Mobning kan være en måde at skabe et fælleskab på, når det ikke lykkes at samles i fællesskaber om andre emner/aktiviteter
 • Uanset om mobningen foregår i skolegården, i fritiden eller via digitale medier kan mobbeårsagen ikke udelukkende tillægges enkelte individer
 • Mobning er det synlige tegn på, at der er en ubalance i den sociale sammenhæng barnet indgår i

 

Værdigrundlag

På Grejsdal skole har vi tre værdier, som præger fællesskabet i skole og SFO:

Ansvarlighed          anerkendelse           mangfoldighed

Ved ansvarlighed forstår vi:

En forpligtigelse til at tage sig af mennesker eller et anliggende og at følge op, hvis noget går galt. At være ansvarlig betyder, at tage ansvar.

Ved anerkendelse forstår vi:

At man forholder sig til et anliggende på en åben og positiv måde. Samtidig forstår vi, at anerkendelse er, at man udtrykker sig positivt eller konstruktivt, når man er tilfreds eller utilfreds med noget.

Ved mangfoldighed forstår vi:

Respekt for individet, åbenhed over for andre kulturer, tolerance og accept af andres holdninger. Samtidig forstår vi mangfoldighed som anerkendelse af forskellighed blandt medarbejderne, elever og forældre.

Alle elever på Grejsdal Skole har ret til og er forpligtet i fællesskabet, og eleverne støttes i dette bl.a. i arbejdet i elevrådet, med legepatrulje og skolepatrulje samt i hele skolens arbejde med PALS.

 

Formål

Formålet med antimobbestrategien er at sikre, at der bliver handlet på ubalance i fælleskabet. Når børn føler sig mobbet er det de voksnes ansvar at hjælpe barnet og fællesskabet.

Derfor har vi følgende indsatser:

 • Vi har en forebyggende indsats mod mobning (nedskrevet i dette dokument)
 • Når vi taler om mobning, så forstår vi det som en ubalance i fællesskabet
 • Vi har en indsats mod mobning: Opstår mobning så handler vi på den
 • Indsatsen mod mobning er et fælles anliggende for skolens ansatte, elever og forældre
 • Indsatsen mod mobning sker som et samarbejde mellem skole og hjem
 • Børn som bliver mobbet får hjælp af de voksne
 • Fællesskaber i ubalance får hjælp af de voksne
 • Vi arbejder med PALS
 • Vi har skolepatrulje og legepatrulje
 • Skolen har et elevråd med deltagelse fra alle klasser
 • Vi afholder årligt en trivselsdag, ligesom vi har fokus på fælles oplevelser og traditioner, bl.a. høstfest, skolefester og forårskoncert

 

Hvad gør vi for at forebygge mobning på skolen

Ledelsen

 • Italesætter at skolen er et inkluderende fællesskab
 • Italesætter at mobning er en ubalance i fællesskabet
 • Tager ansvar for, at alle medarbejdere, elever og forældre forstår deres rolle i den forebyggende indsats mod mobning
 • Sikrer at antimobbestrategien er kendt af ansatte, elever og forældre
 • Sikrer evaluering af antimobbestrategien i samarbejde med elever, forældre og skolens medarbejdere
 • Sikrer at resultater fra trivselsmåling og undervisningsmiljøvurdering benyttes i forhold til at forebygge og bekæmpe mistrivsel. Ledelsen sikrer endvidere, at der sker opfølgning og justering af skolens indsats mod mobning.
 • Tager ansvar for, at elever på alle klassetrin i samarbejde med medarbejderne hvert år formulerer mål omkring klassefællesskab og trivsel, og at disse løbende evalueres og justeres
 • Prioriterer at hele personalegruppen løbende arbejder med at skabe og fastholde fælles værdier, som skolen skal bygge på, så der er en fælles forståelse for, hvordan de gennem deres holdninger og handlinger kan skabe og fastholde en inkluderende skole- og klassekultur
 • Sætter fokus på fælles retningslinjer for medarbejdernes klasserumsledelse, som skal medvirke til at skabe trygge klassefællesskaber, herunder arbejdet med PALS
 • Sætter fokus på, at medarbejderne arbejder med Grejsdal Skoles IT-Politik, som omfatter digital dannelse
 • Prioriterer, at ressourcepersoner uddannes og trænes i at udbrede og forankre viden om mobning og digital dannelse og redskaber til forebyggelse og intervention mod mobning, så det sikres, at alle medarbejdere har viden og kompetence til at styrke trivsel og forebygge og intervenere mod mobning

 

Medarbejderne

 • Anvender den faglige viden der er omkring mobning og trivsel i fællesskabet – for eksempel www.alleforenmodmobning.dk og den viden, der formidles i PALS
 • Arbejder forebyggende og indgribende i forhold til mobning ud fra en forståelse af, at mobning er udtryk for ubalance i fællesskabet
 • Inddrager elever og forældre i arbejdet med at skabe balance og god trivsel i fællesskabet
 • Formulerer sammen med elever og forældre årligt mål for klassefællesskab og trivsel
 • Medvirker til at skolens fælles værdier er synlige og retningsgivende for samværet i skolens hverdag, bl.a. effektueret i arbejdet med PALS
 • Tager ansvar for kvaliteten af samværet i fællesskabet ved at være en tydelig klasserumsleder med afsæt i hvordan vi arbejder professionelt med børnene på Grejsdal Skole

 

 • Arbejder bevidst med elevernes digitale dannelse og god digital opførsel, og er tydelig i sine anvisninger om etisk korrekt adfærd på digitale medier, jf. Grejsdal Skoles IT-politik

 

Hvad gør vi for at forebygge mobning på skolen

Eleverne

 • Er bevidst om deres egen rolle og ansvar i forhold til mobning. Er eleven; offer, mobber, medløber eller passiv
 • I samarbejde med medarbejdere og ledelse sætter elevrådet fokus på elevernes trivsel, inkluderende fællesskaber og mobning samt på gode omgangsformer både fysisk på skolen og online
 • Elevrådet sætter fokus på, at eleverne handler på situationer, både off- og online, der er grænseoverskridende, og siger fra, også når de ikke selv er involveret i problemet
 • Elevrådet opfordrer eleverne til at involvere voksne ved problemer med mobning og ensomhed
 • Eleverne øver vores faste strategi: Sig stop, gå væk og find en voksen

 

Forældrene

 • Skal være opmærksomme på, at de er vigtige rollemodeller, som deres børn identificerer sig med, iagttager og lærer af – også digitalt
 • Forældregruppen arbejder med at etablere et godt socialt miljø blandt klassens forældre
 • At forældrene tager medansvar og engagere sig i hele børnegruppens trivsel, og at forældrene søger at motivere deres barn til at interessere sig for alle børn i børnefællesskaberne – for inspiration se forældrefiduser.dk
 • Understøtter inkluderende børnefællesskaber ved i hjemmet at sætte fokus på, at der skal være plads til forskellighed
 • Bidrager til drøftelser på forældremøder om trivsel: Reflekterer over egen og andres holdninger til børnefællesskaber, drøfter hvordan elevernes trivsel styrkes, samt hvordan konflikter og mobning forebygges og håndteres
 • Har fokus på at deres barn lærer at løse konflikter selv og sammen med jævnaldrende og inddrager voksne, når der er behov for det
 • Snakker løbende med deres barn om, at hvis de eller andre børn mistrives på grund af mobning eller ensomhed, skal de søge hjælp og støtte hos en voksen, de har tillid til
 • Er nysgerrige på deres barns digitale liv, og løbende taler med deres barn om, hvordan de bruger de sociale medier på en god og respektfuld måde med henblik på at undgå deling af krænkende beskeder og billeder (jf. skolens IT-politik)
 • Inddrager med det samme skolens medarbejdere og andre forældre på skolen, hvis der er bekymring for, at der foregår mobning, eller at der er børn som står uden for fællesskaberne (jf. Grejsdal Skoles politik for skole-hjem-samarbejdet – se nedenfor)

 

Hvordan griber vi ind hvis vi oplever mobning eller digital mobning

Håndtering af mobning

Det er vigtigt, at tiltag ikke rettes mod enkeltindivider men mod den destruktive kultur i gruppen.

Håndtering af mobning sker via tre trin:

 1. En analyse af problemet forud for valg af håndteringsstrategi
 2. Planlægning af tiltag
 3. Evaluering og opfølgning

 

Skolen skelner mellem initiativer, der er kortvarige, og initiativer, der arbejder med bagved liggende problematikker, som kan fordre en længerevarende indsats og opfølgning. Begge dele kan være nødvendige.

Hvordan griber vi ind hvis vi oplever mobning eller digital mobning

Ledelsen

 • Ledelsen er ansvarlig for at der udarbejdes en handleplan senest 10 arbejdsdage efter, at der er konstateret problemer med det psykiske undervisningsmiljø, herunder tilfælde af mobning. Handleplanen skal indeholde konkrete tiltag, som omfatter, hvordan problemerne effektivt bliver stoppet.
 • Foranstaltningerne i handlingsplanen kan være kort– og langsigtede og kan ligge på skole-, klasse- eller individniveau. Det er ledelsen, der sammen med det fagprofessionelle personale vurderer, hvilke tiltag der bedst muligt kan løse problemerne i det konkrete tilfælde.

 

Medarbejderne

 • Tager ansvaret for at løse ubalancen i fællesskabet på sig ud fra den udarbejdede handleplan
 • Sikrer at de elever, der har behov, kan tale med en voksen, de har tillid til
 • Tager kontakt til involverede parter samt disses forældre
 • Inddrager efterfølgende det fællesskab som offer og mobber er en del af, og iværksætter handleplanen som skal sikre, at der bliver arbejdet med ubalancen i fællesskabet
 • Handleplanen bør involvere hele børnefællesskabet, klassens lærere, forældre samt evt. fagpersoner
 • Løbende status og evaluering af handleplan med relevante parter

 

Eleverne

 • Blive bevidst om egen rolle, og tager ansvar for egne handlinger eller manglende handlinger
 • Arbejder med at finde tilbage til de værdier og den adfærd, som klassen har talt aftalt (jf. forebyggende indsats, PALS)
 • Husker at bruge strategien: Sig stop, gå væk, find en voksen
 • Bliver bevidst om at tale positivt om alle i fællesskabet for at styrke dette

 

Forældre

 • Bakker op og bidrager konstruktivt til den handleplan skolen iværksætter – det kan bl.a. indebære møder
 • Taler med eget barn om mobningen, om plads til forskellighed, og om hvad de selv og deres barn kan bidrage med for at genskabe balancen i fællesskabet
 • Taler positivt om alle børn og voksne i fællesskabet for at understøtte dette