MENU
Aula_close Layer 1

Skolens værdigrundlag

Grejsdal Skoles værdigrundlag

Skolens tre værdier tolkes som grundlæggende livsopfattelser, der påvirker individuel adfærd. De er retningslinjer for, hvordan vi ser på livets udfordringer, samarbejdsrelationer med andre partnere og ikke mindst os selv på skolen. Værdierne hjælper os til at finde os til rette, at træffe beslutninger om vore handlinger og at fortolke begivenheder og andres adfærd. Samlet er de tre værdier skolens værdigrundlag, der giver skolen mulighed for at udbygge vores pædagogiske idegrundlag, ledelsesgrundlag m.m. Vi forholder os til skolens værdigrundlag, ved fælles opfølgning og evaluering.

Ved ansvarlighed forstår vi:
En forpligtigelse til at tage sig af mennesker eller et anliggende og at følge op, hvis noget går galt. At være ansvarlig betyder, at tage ansvar.

Ved anerkendelse forstår vi:
At man forholder sig til et anliggende på den måde, som skolen vurderer er det rigtige. Samtidig forstår vi, at anerkendelse er, at man udtrykker sig positivt eller konstruktivt, når man er tilfreds eller utilfreds med noget.

Ved mangfoldighed forstår vi:
Respekt for individet, åbenhed over for andre kulturer, tolerance og accept af andres holdninger. Samtidig forstår vi mangfoldighed som anerkendelse af forskellighed blandt medarbejderne, elever og forældre.
Grejsdal Skole, har valgt disse tre værdier, fordi vi mener, at de er bærende i forhold til ”at lave skole” inden for folkeskolens rammer. Vi kalder det også, at ”skolen er en menneskeskabende skole”. Værdierne tager udgangspunkt i skolens kultur. Vi er opmærksomme på, at det er en etisk fordring at komme hen til og indarbejde værdierne og samtidig forholde os til, at de altid kan tolkes subjektivt. Vi har derfor valgt, at uddybe:

 1. Hvad værdierne betyder for Grejsdal Skole
 2. Hvordan vi vil opnå hvad værdierne betyder for Grejsdal Skole
 3. Hvordan vi kan evaluere/konstatere hvad værdierne betyder for Grejsdal Skole

Vi uddyber dette nedenfor for hver enkelt værdi. Det er vigtigt at fortælle, at skolens værdigrundlag, skal ses i sammenhæng med Vejle Kommunes læringssyn, skolens pædagogiske idegrundlag og skolens ledelsesgrundlag. Værdigrundlaget er derfor et grundlag – et fundament – for skolens virksomhed.

Ansvarlighed

Ansvarlighed betyder, at det er vigtigt:

 • At tage ansvar for egne handlinger
 • At tage ansvar for udviklingen af skolen
 • At tage ansvar for egen faglig udvikling
 • At tage ansvar for egen personligt udvikling
 • At tage ansvar for andres trivsel
 • At respektere og følge beslutninger

Anerkendelse

Anerkendelse betyder, at det er vigtigt:

 • At dialogen præges af søgen efter fælles forståelse
 • At anerkendelse bidrager til øget mellemmenneskelig forståelse
 • At dialogen betragtes som både verbal og nonverbal
 • At det er værdifuldt, at tale om det der er svært
 • At alle handlinger bærer præg af positive intentioner

Mangfoldighed

Mangfoldighed betyder, at det er vigtigt:

 • At skolen er en ”menneskeskabende” skole 
 • At se på mange muligheder og løsninger
 • At der er plads til forskellige væremåder
 • At man lader sig inspirere af andre
 • At læringsmiljøet på skolen udvikles

Ansvarlighed opnås vha.:

 • At vise interesse for hinandens handlinger 
 • At respektere hinandens handlinger
 • At tro på, at andres handlinger sker ud fra et positivt udgangspunkt
 • At tage del i skolens faglige pædagogiske debatter
 • At møde velforberedt og orientere sig
 • At være reflekterende og ikke dømmende
 • At hjælpe og vejlede hinanden
 • At tage medansvar for egen handling
 • At respektere beslutninger og følge dem

Anerkendelse opnås vha.:

 • Accept af forskellige holdninger
 • Accept af forskellige synsvinkler
 • At dialog forudsættes at være værdsættende
 • Tydeligt, positivt og konkret sprog-kropssprog
 • Fokus på anerkendende indgangsvinkler til dialog
 • At alle ved at der er forskel på faglig, personlig og privat uenighed
 • At alle team på skolen gennemfører forventningsafklaring

Mangfoldighed opnås vha.:

 • En mødekultur der udvikler debat og innovation
 • Et læringsmiljø der udvikler mange måder at lære på
 • At man fortæller livshistorier og inspirerer andre 
 • At man viser andre, at man kan lytte
 • At man stiller åbne støttende spørgsmål, hvis man er i tvivl om, hvad andre mener
 • At man giver plads til at andre kan udtrykke sig

Ved evaluering af ansvarlighed som værdi kan det konstateres:

 • Om skolens parter er deltagende i et forpligtende fællesskab
 • Om skolens parter er tydelige og konkrete i deres handlinger
 • Om skolens parter er parate til at ændre på egne holdninger/adfærd og efterfølgende være loyale overfor fælles vedtagne beslutninger
 • Om skoleudvikling ses som et fælles ansvar og alle deltager i skoleudviklingsopgaver

Ved evaluering af anerkendelse som værdi kan det konstateres:

 • Om dialogen opfattes som fri, utvungen samt gensidigt forpligtende
 • Om arbejdsmiljøet opfattes som positivt og udviklende
 • Om skolens parter tilkendegiver at være hørt og forstået
 • Om skolens parter ser mulighed for medindflydelse og medbestemmelse

Ved evaluering af mangfoldighed som værdi kan det konstateres:

 • Om der er debat og god stemning til møderne og til skolens arrangementer
 • Om det er synligt, at læringsmiljøet fremmer mange måder at lære på
 • Om skolens parter udtrykker at der lyttes til dem
 • Om skolens parter accepterer mangfoldighed som en styrke